Celebrated 74th Republic Day


CSMSS Campus, Aurangabad
26 Jan 2023
Celebrated 74th Republic Day at Chhatrapati Shuhu Maharaj Shikshan Sanstha, Kanchanwadi, Aurangabad.